T.C.

ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ

I (A) GRUBU MADEN (KUM-ÇAKIL) OCAĞI İHALE İLANI

Adıyaman İli, Tut İlçesi, Meryemuşağı Köyü sınırları dahilinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan 0,82 Hklık alanda I (a) Grubu Maden ( Kum-Çakıl) ocağı açıp işletmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Encümenin 08/05/2024 tarih ve 057 sayılı kararı ile ihale yoluyla ruhsatlandırılmasına karar verilmiştir.

Ruhsat, mülkiyeti hazineye ait olan taşınmaz üzerinde olup aşağıdaki  ED 50-39/6 dilimlik koordinatlarla çevrili alanı kapsamaktadır.

             1. Nokta               2.Nokta            3.Nokta                  4.Nokta            5.Nokta           

      Y:397850,37       Y:397883,69       Y:397896,31        Y:397913,19        Y:397909,45       

      X:4184057,75     X:4184300,60     X:4184269,52      X:4184197,96     X:4184125,35      

           6. Nokta               7.Nokta           

        Y:397892,21       Y:397880,07      

       X:4184100,78     X:4184059,87     

1-      Ruhsatlandırılmak suretiyle kiralanacak sahanın ilk yıl Muhammen Bedeli 205.073,00. TL+ KDV dir. Ruhsat süresi 5 (beş) yıldır.

2-      İhale Müracaat Ruhsat Taban Bedeli: 99.913,00 TL’ dir. (İhale Müracaatında yatırılacak olup;  Yatırılan İhale müracaat Ruhsat Bedeli iade edilmeyecektir.)

3-      İhale Kesin Teminat Bedeli ihale bedeli üzerinden %6 oranında alınacaktır.

4-      Geçici Teminat %3 oranında olup; 6.152,19 TL ‘dir. (İhale Müracaatında yatırılacaktır)

5-      İhale bedelinin ¼ oranında Cayma Bedeli Teminatı ihaleyi kazanan istekliden sözleşme öncesi alınacaktır.

6-      İhale Şartname bedeli 500,00 TL olup, ihaleye girebilmek için şartnamenin alınması zorunludur.

7-      İhale İl Encümenince 05/06/2024 Çarşamba Günü saat: 11:00 ‘de İl Özel İdaresi 3. Kat Encümen Müdürlüğünde yapılacak olup isteklilerin ihale başvuru belgeleriyle Encümen Müdürlüğüne ihale günü müracaat etmeleri gerekmektedir.

8-      İhale uhdesinde kalan kişi veya şirketler sözleşme yapmaması takdirde geçici teminat irat kaydedilecektir.

9-      İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-  Su Kullanım Hakkı iptal edilen Aktepe Barajı ve HES Projesinde ilerleyen süreçte yeniden lisans şartlarının oluşması durumunda, kum çakıl ocağı için verilen ruhsat işlemi iptal edilecek, ruhsat sahibi herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

11-  Ruhsat alanında komşu parsele 20 metre mesafede çalışma izne tabi olup; koruma mesafesinde kesinlikle malzeme alımı yapılmayacaktır.

12-  İsteklilerin İhaleye Katılabilmeleri için;

Gercek Kişiler;

 1 - Nüfus cüzdan sureti (Onaylı),

2 -Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi,

 4 -Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli   vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Her sayfası imzalanmiş olan Şartname (ekleri ile birlikte),

6-Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

7- İhale şartnamesinin alındığına dair 500,00 TL'lik banka makbuzu istenecektir.

8-SGK Genel Müdürlüğüne prim borcu olmadığına dair evrak getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu evrak olmadığı takdirde istekliler ihaleye giremeyecektir.

9- Vergi dairesince borcu olmadığına dair belge. Söz konusu evrak olmadığı takdirde istekliler ihaleye giremeyecektir.

10- Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise aslını ibra etmek şartı ile idarece tasdikli sureti veya fotokopilerin Noter tasdikli olması gerekir.

11-İdaremiz ile daha önce herhangi bir sözleşmeden kaynaklı itilaflı durum (Mahkeme, icra v.b.) olmadığına dair İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinden yazı.

12- İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı.

Tüzel Kişiler;

1-  Şirketin kuruluş statüsünü gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya onaylı sureti,

2- Vergi Levhası (onaylı),

3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5-Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirküleri

6-Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

7-İhale Şartnamesinin alındığına dair 500,00-TL'lik makbuzu istenecektir.

8- Her sayfası imzalanmiş olan Şartname (ekleri ile birlikte),

9-SGK Genel Müdürlüğüne prim borcu olmadığına dair evrak getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu evrak olmadığı takdirde istekliler ihaleye giremeyecektir.

10- Vergi dairesince borcu olmadığına dair belge. Söz konusu evrak olmadığı takdirde istekliler ihaleye giremeyecektir.

11- Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise aslını ibra etmek şartı ile idarece tasdikli sureti veya fotokopilerin Noter tasdikli olması gerekir.

12-İdaremiz ile daha önce herhangi bir sözleşmeden kaynaklı itilaflı durum (Mahkeme, icra v.b.) olmadığına dair İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinden yazı.

13- İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı.

    İl Özel İdaresi Hesap No: TC Ziraat Bankası TR TR86 0001 0001 8436 2158 4950 04

İLAN OLUNUR.                                                                                    

#ilangovtr Basın No ILN02036422