5 GRUP TIBBİ SARF MALZEMESİ (EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA HASTALARI İÇİN) ALIMI

ADIYAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


5 Grup Tıbbi Sarf Malzemesi (Epidermolizis Bülloza Hastaları İçin) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/820604

1-İdarenin

a) Adı

:

ADIYAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Fatih Mahallesi Malatya Caddesi 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Binası 02200 0 ADIYAMAN MERKEZ/ADIYAMAN

c) Telefon ve faks numarası

:

4162250195 - 4162162959

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

5 Grup Tıbbi Sarf Malzemesi (Epidermolizis Bülloza Hastaları İçin) Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 Grup Tıbbi Sarf Malzemesi (Epidermolizis Bülloza Hastaları İçin) Alımı malzeme listesi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi-Adıyaman Besni Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra işin bitim tarihine kadar malzemeler ihtiyaca binaen sipariş edilecektir. Sipariş edildikten sonra 10 gün içerisinde sipariş veren ilgili sağlık tesisinin belirttiği yere raf teslimi yapılacaktır. Fakat İdare isterse teslim süreleri ve miktarları üzerinde değişiklik yapabilir. Özel durumlarda (acil bir malzeme gerektiği anda ) yüklenici firma hiçbir mazeret beyan etmeksizin istenilen sarf malzemeleri 5 (beş) gün içerisinde teslim etmek zorundadır. Her parti malın teslimine ait fatura o mal tesliminden sonra kesilecektir. Teslimat aşamasında doğabilecek her türlü zarar, nakliye ve taşıma giderleri firma tarafından karşılanacaktır. Malzeme sipariş formları hangi hastanenin sarf biriminden gönderilirse (faks), sarf malzemeler o hastanenin deposuna teslim edilecek, teslim edilen sarf malzemeye ait fatura, malzemeyi alan sorumlu kişiye verilecektir. Mal teslimi mesai saatleri içerisinde yapılacak, mesai saatleri dışında ve hafta sonları mal teslimi yapılmayacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

11.09.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 11.01.2017 tarih ve E.01-32 sayılı yazı ile yayınlanan 2017/1 Sayılı Genelgenin 2.3. sayılı maddesi gereği "satış merkezi yetki belgesi" Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilecektir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekliler, teklif ettikleri ürünlerle ilgili ÜTS kaydı olan ürünler için  ÜTS numaralarını  Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edeceklerdir.  ÜTS Kayıt zorunluluğu olmayan ürünler için (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler) firmaların kapsam dışı olduğuna ilişkin beyanını Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edeceklerdir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01877792