Tarım Sigortaları Kanununa (Kanun no: 5363) istinaden oluşturulan ve Tarım Sigortaları Havuzu kapsamına alınan risklerle ilgili inceleme ve hasar tespit organizasyonunda görev alacak adaylar için, Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Bitkisel Ürün Sigortaları Temel Eğitimi ile Hayvan Hayat Sigortaları Temel Eğitimi düzenlenecektir.  Bu eğitime; Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından yapılacak ön eleme sınavını kazanan adaylar katılabilecektir.

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı'na, aşağıdaki şartları taşıyan kişiler başvurabilir;

§  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

·         Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği eğitimine katılabilmek için; bitkisel ürün sigortaları hasar tespitleri için ziraat mühendisi, ziraat teknikeri ve ziraat teknisyeni olma şartı aranır. Ziraat Teknikeri için; SEGEM başvuru kılavuzunda yer alan teknik programlara bağlı ön lisans bölümlerinden mezun olanların müracaatı kabul edilecektir. Ziraat Teknisyeni için; SEGEM başvuru kılavuzunda yer alan liselerden mezun olanların müracaatı kabul edilecektir.

·         Hayvan Hayat Sigortaları Eksperliği Temel Eğitim Programına katılacakların Veteriner Hekim olması gerekmektedir.

·         İflas veya konkordato ilan etmemiş olmaları; sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmamış olmaları, taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,

·         Seyahat engeli olmaması,

MEB’ten "100. Yılında Cumhuriyet" Konulu  Yarışma MEB’ten "100. Yılında Cumhuriyet" Konulu Yarışma

·         Hakkında  tedbiren dahi olsa kamu görevinden  çıkarılma veya kamu görevinden yasaklılık kararı bulunmaması,

·         Her türlü arazi şartlarında çalışabilir olması,

Başvurular sadece Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)  www.segem.org.tr web adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup söz konusu web adresindeki “Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı Başvuru Kılavuzu'nda yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

Başvurular 06 Eylül 2023 – 06 Ekim 2023 tarihleri arasında olup, başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.