T.C. ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ

 I (A) GRUBU MADEN (KUM-ÇAKIL) OCAĞI İHALE İLANI

Adıyaman İli, Kahta İlçesi, İkizce Köyü sınırları dâhilinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan 2,92 Hklık alanda I (a) Grubu Maden ( Kum-Çakıl) ocağı açıp işletmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Artırma Teklif Usulü ile Encümenin 09/08/2023 tarih ve 033 Sayılı kararı ile ihale yoluyla ruhsatlandırılmasına karar verilmiştir.

1-       Ruhsatlandırılmak suretiyle kiralanacak sahanın ilk yıl Muhammen Bedeli 262.884,00 TL olup; ihale kesin bedeli üzerinden sonraki yıllar için Yeniden Değerleme Oranlarına göre artırılacaktır. Ruhsat süresi 5 (beş) yıldır.

2-       İhale Müracaat Ruhsat Taban Bedeli: 63.052,00 TL’ dir. (İhale Müracaatında yatırılacak olup;  Yatırılan İhale müracaat Ruhsat Bedeli iade edilmeyecektir.)

3-       İhale Kesin Teminat Bedeli ihale bedeli üzerinden %6 oranında alınacaktır.

4-       Geçici Teminat %3 oranında olup; 7.886,52 TL ‘dir. (İhale Müracaatında yatırılacaktır)

5-       İhale İl Encümenince 25/10/2023 Çarşamba Günü saat: 11:00 ‘de Adıyaman İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde yapılacak olup isteklilerin ihale başvuru belgeleriyle Encümen Müdürlüğüne ihale günü müracaat etmeleri gerekmektedir.

6-       İhale uhdesinde kalan kişi veya şirketler sözleşme yapmaması takdirde geçici teminat irat kaydedilecektir.

7-       İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-       İsteklilerin İhaleye Katılabilmeleri için;

A- Kanuni ikametgâhı olması,

B- Türkiye' de tebligat için adres göstermesi,

C- Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içinde alınmış belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D- İmza Sirküleri Vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) aslı veya noterden tasdikli sureti.

c) Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekir.

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

G- Diğer Belgeler,

a) Gerçek veya tüzel kişiliğin SGK Genel Müdürlüğüne prim borcu olmadığına dair evrak getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu evrak olmadığı takdirde istekliler ihaleye giremeyecektir.

b) Gerçek veya tüzel kişiliğin Vergi dairesince borcu olmadığına dair belge. Söz konusu evrak olmadığı takdirde istekliler ihaleye giremeyecektir.

c) Adli sicil kaydı. (Tüzel kişilerde şirketi temsile yetkili şirket müdürlerinin tümü için)

H- Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise aslını ibra etmek şartı ile idarece tasdikli sureti veya fotokopilerin Noter tasdikli olması gerekir.

I-İhaleyi Kazanan kişi veya şirketler söz konusu sahaya ÇED Belgesi ve Sulak Alan İzin başvuru ve izinlerini yaptıktan sonra İşletme Ruhsatı tanzim edilecektir.

İ-İdaremiz ile daha önce herhangi bir sözleşmeden kaynaklı itilaflı durum (Mahkeme, icra v.b.) olmadığına dair İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinden yazı.

J- İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı.

 İLAN OLUNUR.