ADIYAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

              İşletme Müdürlüğümüz Sincik Konaklamasız Orman Parkı İşletme Hakkının kiraya verilmesi işi;  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35-A maddesi, 2886 sayılı kanunun 1’nci maddesine göre çıkartılan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/A maddesi ve “Mesire Yerleri Yönetmelik” in 10/C maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İDARENİN                   :

a)   Adı                                  : Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü

b)   Adresi                             : Yeşilkuşak yerleşkesi Fatih mahallesi 22139 Sok. No:12    Merkez / ADIYAMAN

c)    Telefon ve Faks No        : 416 213 65 87 – 416 216 29 72

d)   E-Posta Adresi                : [email protected]

2. İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

Niteliği

İli

İlçesi

Mahalle veya Köyü

Mevkii

Yüz Ölçümü

Muhdesatı

İşletme Hakkı Kira Süresi

Sincik Konaklamasız Orman Parkındaki Gelir getirici tesislerin işletmeciliğinin kiralanması

Adıyaman

Sincik

Karaman Mahallesi

Kısık Tepe Mevkii

4,89 Ha.

Tesissiz

 20 (Yirmi) Yıla Kadar

3. İHALE KONUSU İŞİN   :

a)   İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki)               : Sincik Konaklamasız Orman Parkındaki Gelir getirici tesislerin işletmeciliğinin kiralanması Hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanununun 25 ve Ek-8’inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.

b)   Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli : 79.417,00 TL

c)    Geçici teminat miktarı (% 3)                              :  2.382,51 TL

4. İHALENİN                       :

a) Yapılacağı yer                    : Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü, Toplantı Salonu Yeşilkuşak yerleşkesi Fatih mahallesi 22139 Sok. No: 12     Merkez / ADIYAMAN 

b) Tarih ve Saati                    : 10.11.2023 – 10:00 (TRT Saati esas alınır)

5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER      :

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

5.1.3. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa) bildirmeleri,

5.1.4. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge (kamu kurumları hariç),

5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’dan alınan belge, (Kamu kurumlarından istenmeyecek)

5.1.7. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.8. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,

5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.11. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.12. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

5.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11 ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

6. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 200 (İki yüz) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğünün veznesine ya da T.C. Ziraat Bankası Adıyaman Şubesi, TR34 0001 0001 8436 2158 2450 01 İBAN nolu hesabına yatıracaklardır.

7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:

7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir / mühürlenir.

7.2. Teklifler, 10/11/2023 Cuma günü, saat 10:00’a kadar (TRT Saati esas alınır) sıra numaralı alındılar karşılığında, İdarenin  adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan İstekliye iade edilir.

7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin Edilen İlk Yıl İşletme Hakkı Kira Bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İlan olunur.