ADIYAMAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45. MADDESİ GEREĞİ AÇIK ARTTIRMA USÜLÜYLE İHALE İLANI

İhale Konusu

İlimiz merkez Gazihandede yarım ada parkı sınırları dâhilinde bulunan tesislerin kira verilmesi.

İhale yeri

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü odası

İhale Tarihi

24.05.2024  Saat 11.00

Madde 1- İlimiz merkez ilçesi Gazihandede yarım ada dinlenme parkında bulunan gelir getirici taşınır ve taşınmaz tesisler 2024 yılı sonuna kadar kiraya verilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Arttırma usulü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 30.04.2024 tarih ve E-7575766 sayılı onayı uyarınca ihaleye çıkarılmıştır.

Madde 2- Bu işe ait bilgi ve belgelere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adıyaman şubesindeki TR03 0001 0001 8488 2624 9750 01 nolu hesabına 500.00 TL yatırarak tesisler şefliğinde satın alınabilir. İhaleye katılacaklar ihale dokümanını almaları ve dekontunun ihale zarfının içerisine koymaları zorunludur.

Madde 3- İhale 24.05.2024 Cuma günü saat 11:00’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yeni Mah. 3. Çevre yolu üzeri No:379-A Adıyaman adresinde yapılacaktır.

Madde 4- Taliplerinin ihale girebilmesi için,

a)       Kanuni İkametgâh belgesi

b)      Türkiye’de tebligat için adres gösteren dilekçesi

c)       Vatandaşlık T.C kimlik numarası(Gerçek kişiler için)  (Nüfus Cüzdan Fotokopisi)

d)      Gerçek kişi olması halinde, adli sicil kayıt belgesi

e)       İmza sirküsü, (Noter Tasdiklisi)

f)       İstekli Tüzel kişi ise kanıtlayıcı belgeler, (oda kaydı, Ticaret Sicil gazetesi)

g)      Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin(e) ve (f) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

h)      2024 yılı sonuna kadar 65.000,00 TL kira bedeli üzerinden %3 oranında 1.950,00 TL tutarında geçici teminatı

i)        Gerçek kişi olması durumunda Vergi ve Tüzel kişi olması durumunda ise Vergi ve SGK borçlarının olmadığına dair belgeleri

Madde 5- İhale katılacak istekliler, tüm evrakları eksiksiz olarak komisyona sunmak zorunda olup, yukarıdaki istenilen belgeleri eksik olması halinde ihaleye katılamaz; ihale dışı bırakılır.

Madde 6- Posta, telgraf, teleks, faks, vb. müracaatlar kabul edilmez.

Madde 7- İstekliler dosya masrafını ve geçici teminat tutarını T.C. Ziraat Bankası Adıyaman şubesindeki TR 03 0001 0001 8488 2624 9750 01 nolu hesaba yatırarak banka dekontlarını kapalı zarf içinde ihale komisyonuna sunacaklar. Yukarıda belirtilen dokümanları olmayan isteklilerin teklifi geçersiz sayılacaktır.

Madde 8- Kesin Teminat Tutarı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale bedelinin % 6 oranında kesin teminat bedeli alınacaktır.

Madde 9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02027029