Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depremlerinde etkilenen illerdeki  orta hasar, ağır hasarlı  evlerin  tekrardan yapımı ve inşası için bugün resmi gazetede yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile konut kredisi ve hibe desteği verilecektir.bu kara kapsamında hükümlerin yürütülmesi ve uygulanması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

Genel hükümler ve hak sahipliği şartları

 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle yapıları 7269 sayılı Kanun kapsamında orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişi maliklere, 7452 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında yapacakları yeni yapılar için, bu Karar uyarınca hibe ve talep etmeleri halinde yapım kredisi verilir.

Bu Karar kapsamında maliklere bir konut ve bir işyeri için hibe ve en fazla üç bağımsız bölüm için kredi verilir. Aynı bağımsız bölüm için hem hibe hem de kredi alınabilir.

İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde, yapı denetimi, jeolojik etüt raporu ve/veya harita hazırlanması ile yapıma yönelik benzeri işler için de hak sahiplerine hibe verilir.

İnşaat halinde olup, orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen yapı maliklerine de hibe ve yapım kredisi verilir.

Hasarlı taşınmazı, afetten sonra satış veya başka şekilde devralan üçüncü şahıslar da hak sahibi olarak kabul edilir.

Hasarlı yapının bulunduğu parselde zeminden kaynaklanan sebeplerle veya imar mevzuatı ile imar planlarına göre yeniden afetten önceki şartlarla yapı yapılması mümkün değil ise, aynı il sınırları içerisinde olup hak sahiplerine ait başka bir parselde yeni yapı yapılmak istenilmesi durumunda, hak sahiplerine bu Karar kapsamında hibe ve yapım kredisi verilir.

Hak sahipliği şartlarını taşımayanların yapım maliyeti; anlaşan maliklerin kullandığı hibe ve kredi miktarı kadar olan kısım 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası ile 6 ncı maddenin altıncı fıkrasındaki ödeme esasları gözetilerek, anlaşan maliklerin kullandığı hibe ve kredi miktarını aşan yapım maliyeti ise iki eşit taksit halinde,

Bakanlıkça, müteahhidin adına Bankada açılan vadesiz hesabına ödenmek üzere il müdürlüklerine gönderilir.

Kredi verilmesine ilişkin esaslar

 Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmaz. (2) Kredi başvuruları, hak sahiplerince yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan il müdürlüklerine de yapılabilir.

 Başvurular il müdürlüklerince hak sahipliği şartları ve talep edilen kredi miktarı bakımından incelenir, başvurusu uygun görülen hak sahipleriyle kredi sözleşmesi ve ödeme planı imzalanır.

 Kredinin %10'u peşin, geri kalanı ise 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabi olan yapılarda yapı denetim sistemindeki inşaat ilerleme seviyesi, diğer yapılarda ilgili idarelerce yerinde yapılacak inceleme esas alınarak; su basman seviyesinde, taşıyıcı sistemin bitiminde ve inşaat bitiminde olmak üzere, Bakanlıkça üç eşit taksitle yapıdaki hak sahipleri adına hak sahiplerinin anlaştığı müteahhidin Bankada açılan vadesiz hesabına ödenmek üzere il müdürlüklerine gönderilir.

11 müdürlükleri, Hazine adına taşınmaz üzerinde birinci derece ve birinci sıra veya serbest dereceden istifade hakkı ile diğer derecelerden olmak üzere kredi tutarının iki katı kadar tutarda ipotek tesis eder.

Kredi geri ödemeleri Bakanlıkça takip edilir ve kredinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, kullandırılmış kredilerin ödenmeyen kısımları genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.

Kredi borçları, kredi sözleşmesinde yer alan şartlara ve ödeme planında belirlenen sürelere uygun olarak ödenir.

Kahta’da Öğretmenler Günü kutlandı Kahta’da Öğretmenler Günü kutlandı

Kullandırılacak krediler ve limit

 Bu Karar kapsamında sağlanacak krediler aşağıdaki şartlara ve limitlere göre kullandırılır

KREDİ TÜRÜ                          TUTAR

Konut                                     750.000,00 TL

Ahır Bulunan Konut             1.000.000,00  TL

İŞYERİ                                    400.000,00 TL

 Krediler, iki yıl ödemesiz olmak üzere toplam azami on yıl vadeli ve faizsiz olarak  kullandırılır

 Hak sahipleri en fazla üç bağımsız bölüm için kredi kullanabilir.                                                                        

Hibe verilmesine ilişkin esaslar

 Bir hak sahibine sadece bir konut ve bir işyeri için hibe verilebilir (2) Hibe yardımı Bakanlıkça, nakdi olarak konut için 750.000 TL işyeri için 400.000 TL olarak veya yapılacak inşaatın büyüklüğü, niteliği gibi hususlar gözeterek  ayni olarak inşaat malzemesi verilmek suretiyle yapılır.

 İnşaat yapımı için verilecek nakdi ve ayni hibe haricinde, yapı denetimi, jeolojik etat raporu ve/veya harita hazırlanması ile yapıma yönelik benzeri işler için hak sahiplerine bağımsız bölüm başına 40 bin TL nakit hibe verilir

 Hibe başvurulan hak sahiplerince yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan il müdürlüklerine de yapılabilir.

 Başvurular, il müdürlüklerince hak sahipliği şartlan ve talep edilen hibe türü ve miktar bakımından incelenir ve uygun görülen başvurular onaylanır

(6) İkinci fıkra uyarınca nakit olarak verilecek hibenin %10'u ile üçüncü fikra uyarınca verilecek hibe miktarının tamamı peşin, geri kalanı ise 4708 sayılı Kanuna tabi olan yapılarda yapı denetim sistemindeki inşaat ilerleme seviyesi, diğer yapılarda ilgili idarelerce yerinde yapılacak inceleme esas alınarak subasman seviyesinde, taşıyıcı sistemin bitiminde ve inşaat bitiminde olmak üzere, Bakanlıkça üç eşit taksitle yapıdaki hak sahiplen adına hak sahiplerinin anlaştığı müteahhidin Bankada açılan vadesiz hesabına ödenmek üzere il müdürlüklerine gönderilir

Haber : Mustafa Peşket