ÇELİK KASA, PASLANMAZ (KROM) ÇELİK TEL RAF, BEBEK YIKAMA TEZGAHLARI, BARKOD YAZICI, TELEFON MAKİNALARI SATIN ALINACAKTIR

 EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

6 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/305893

1-İdarenin

a) Adı

:

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

YUNUS EMRE MAHALLESİ 1164 SOK NO:13 ADIYAMAN/MERKEZ 02200 MERKEZ ADIYAMAN MERKEZ/ADIYAMAN

c) Telefon ve faks numarası

:

4162161015 - 4162145599

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

6 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Narkotik Çelik Kasa: 20 Adet Paslanmaz (Krom) Çelik Tel Raf: 20 Adet Bebek Yıkama Tezgahları : 3 Adet Barkod Yazıcı: 131 Adet Telsiz Telefon (dect): 23 Adet Telefon (Sabit Telefon Dijital): 520 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Hizmet Binasında idarenin belirlediği yere montaj yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 gün içinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Hizmet Binasına teslimatı yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşme tarihine mütakip işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02003279