ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

 

Mahalle /

Sokak

Tesis Adı

Süre

(Yıl)

 

Muhammen Bedel

(1 Yıllık)

Geçici Teminat

Tarih ve

Saati

Adıyaman Belediyesi kullanım alanları

Billboard Reklam Panoları

Kira 3

1.050.000,00-TL

(KDV dahil)

52.500,00-TL

12/09/2023

    15:00

Esentepe Mah.Esentepe Toki Evleri H1 ve H2 blok

Toki Evleri

Satış

250.000,00-TL +KDV

12.500,00-TL

12/09/2023

   15:30

Siteler Mahallesi Kahta yolu üzeri Yeni Adıyaman otogarı içi

Otobüs Yazıhaneleri

Kira 3

60.000,00-TL +KDV

3.000,00-TL

12/09/2023

   16:00

Siteler Mahallesi Kahta yolu üzeri Yeni Adıyaman otogarı içi

Otogar Dükkanları

Kira 3

10.000,00-TL +KDV

500,00-TL

12/09/2023

    16:15

Siteler Mahallesi Kahta yolu üzeri Yeni Adıyaman otogarı içi

Otogar içi 1 ve 2 nolu umumi wc

Kira 3

11.000,00-TL +KDV

550,00-TL

12/09/2023

   16:30

               

 1. Yukarıdaki ihale bilgileri belirtilen taşınır ve taşınmazlarımız, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun 45,46,47 ve müteakip maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saatte Alitaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği G Blok Adıyaman Belediyesi Encümen salonunda ayrı ayrı olarak ihaleleri gerçekleştirilecektir.

İhalesi yapılacak taşınmazlar ile ilgili ihale şartname bedelleri 500,00-TL ve 1.000,00-TL karşılığında Adıyaman Belediyesi veznelerine ya da Adıyaman Belediyesi Halk Bankası İBAN TR69 0001 2009 1810 0007 000 02 ( Açıklama kısmına para yatırma gerekçesi ve vergi - TC no belirtilmelidir) nolu hesabına yatırılmak suretiyle tahsil edilecektir.

 1. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.
 2. İhale ile kiralanacak veya satılacak olan taşınır ve taşınmazların geçici teminat tutarı yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Adıyaman Belediyesi veznelerine ya da Adıyaman Belediyesi Halk Bankası İBAN TR69 0001 2009 1810 0007 000 02 ( Açıklama kısmına para yatırma gerekçesi ve vergi - TC no belirtilmelidir) nolu hesabına yatırılmak suretiyle tahsil edilecektir.

4.GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

  1. Tedavüldeki Türk parası
  2. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu
  3. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller
  4. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

5.       İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

a. İkametgâh belgesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Kimlik Fotokopi)

b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu,

c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

e. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin Belediyemize, SGK'ya ve Maliyeye borcu olmadığına dair belge

f. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı,

g. Tüzel kişi olması halinde yukarıdaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi,

i. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine göre hazırlanmış kapalı teklif mektubu (iç zarf),

j. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin yüz kızartıcı suçtan mahkûmiyet almamış olması (adli sicil raporu),

k. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü saat: 15:00’te Belediye Encümen salonunda hazır bulunmaları

      gerekmektedir. Gelmeyenler artırımda bulunamaz, iç zarftaki teklifleri son teklif olarak geçecektir.

l.    Otobüs yazıhaneleri için F1 veya D1 yetki belgeleri  

6.       İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:

Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.

a. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.

b. iş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar

c. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.

d. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

e.İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

f. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir

7. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. Buna itiraz edilemez.

İlgililere ilanen duyurulur.

                                                                                                                                                     

                                                                                                       

#ilangovtr Basın No ILN01881930